คุณสารสิน  ชำนาญกิจ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทชำนาญ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอร์จำกัด

เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านกฏหมายให้กับบริษัทฯและดูแลคดีต่างๆของบริษัทฯ

ว่าที่ ร.ต.อชิรวิทย์ แสงดี

   ดูแลคดีต่างๆประจำบริษัท 

ดูแลเกี่ยวกับสัญญาต่างๆของบริษัท   ดำเนินคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์   รับฟ้อง/รับว่าความราชอาณาจักร   รับว่าความทุกคดี  คดีแบ่งทรัพย์สมบัติ  คดีอายัดทรัพย์  คดีผู้จัดการมรดก  คดีต่างๆอีกมากมาย  อยู่ที่ผู้ว่าจ้างจะจัดการให้ทำ  แต่ทั้งนี้ต้องดูหลักการและเหตุผลประกอบ จรรยาบรรณในวิชาชีพเป็นหลัก