การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

เรียน ท่านลูกค้า บริษัท ห้างร้าน  และท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องด้วย บริษัท บ้านเสรี เรียลเอสเตท จำกัด ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ

ภัทรวดี ศรีสงคราม (นวล)

มณีวรรณ เยาวศรี  (แหม่ม)

สายทอง นาเมืองรักษ์ (น้อง)

จุฑามาศ กิจหว่าง(สุ) ตำแหน่งพนักงานฝ่ายขาย

บุคคลดังกล่าวได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท บ้านเสรี เรียลเอสเตท จำกัด
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2562 เป็นต้นมา

การกระทำใดของกลุ่มบุคคลดังดล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อให้ บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ทราบเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความสับสน
ว่าบุคคลดังกล่าวนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการประกอบธุรกรรม และหรือธุรกิจการค้าของบริษัทฯ และหากลูกค้า
หรือบุคคลใด เคยได้รับความเสียหายจากบุคคลดังกล่าว สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หมายเลข 02-050-3261email : [email protected]

ภัทรวดี ศรีสงคราม (นวล)

099-7605029

 

มณีวรรณ เยาวศรี  (แหม่ม)

0818685455


สายทอง นาเมืองรักษ์ (น้อง)

099-4464403

 

จุฑามาศ กิจหว่าง (สุ)

080-0534825