ขาย 25,000 บาท
ขาย 2,200,000 บาท
ขาย 12,000,000 บาท