ขาย 2,000,000 บาท
ขาย 10,000,000 บาท
ขาย 4,400,000 บาท