ขาย 10,000,000 บาท
ขาย 3,300,000 บาท
ขาย 4,400,000 บาท