ขาย 4,500,000 บาท
ขาย 1,350,000 บาท
ขาย 3,600,000 บาท